Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Zde naleznete důležité dokumenty, jako jsou výroční zpráva, potom také předpisy a dokumenty, kterými se škola řídí, a jiné informace administrativního charakteru.
 

Údaje o organizaci:

Název Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Typ školy státní
Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 702 18 Ostrava
 
IČO 00561151
Číslo bankovního účtu 29835781/0100
Datová schránka h3pfdvf
Právní forma kraj, IČ: 70 890 692
Adresa (sídlo) Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace
tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek
738 01 Frýdek-Místek
E-mail sekretariat@zdrskolafm.cz
  • příjem běžných elektronických podání ve formátech doc, xls, pdf, jpg
Osobní podání Místnost sekretariátu školy
  • v listinné podobě
  • na přenosném nosiči dat (CD,DVD) v datových formátech MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy:

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků a studentů podle příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti, odpovídajícím hlavnímu účelu, je poskytování středního vzdělání s maturitní zkouškou (více ve Zřizovací listině, která je náhledu na sekretariátě školy).

Statutární orgán organizace:
Statutárním orgánem školy je ředitelka, jmenovaná radou kraje. Ředitelka jedná jménem organizace a je za její činnost odpovědna radě kraje. Při své činnosti je povinna postupovat v souladu s obecně platným právními předpisy, s vnitřními právními předpisy kraje a jeho vnitřními organizačními předpisy.

Vedení školy:

Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy, jmenovaná do funkce usnesením Rady Moravskoslezského kraje dne 19. 5. 2011. Její pravomoci jsou vymezeny především § 164 a 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Mgr. Jiří Gajda, statutární zástupce ředitelky školy

Bc. Emílie Blahutová, vedoucí ekonomického úseku

Mgr. Iveta Burkovičová, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Praktická sestra

Mgr. Jana Kocichová, vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Sociální činnost

Odkaz na důležité dokumenty:

Výroční zpráva
Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok.
Školní řád
Klasifikační řád

Školní vzdělávací program:

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Inspekční zprávy:

Školní rok 2014/2015

Rozhodování ředitelky školy o právech a povinnostech v oblasti statní správy

Ředitelka Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy dle §165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech: informace ZDE

Nejdůležitější předpisy, kterými se ředitelka školy při výkonu své funkce řídí: informace ZDE

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací. Žádost o poskytnutí informace. informace ZDE

Sazebník úhrad za poskytování informací a služeb. informace ZDE

Postup při vyřizování stížností (dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád): informace ZDE

Pověření pracovníci školy k přijímání a evidování stížností:
Veronika Janíčková, 558 630 019
Informace ZDE

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Zveřejňování podle § 28a) zákona č. 250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Volná místa

  • v současné době není žádná volná pracovní pozice

Veřejné zakázky

  • v současné době neprobíhá žádná veřejná zakázka