Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Název oboru: ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT výuka podle ŠVP (Praktická sestra) 
kód oboru: 53-41-M/01
forma studia: denní
stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
délka studia: 4 roky
učební plán: ZDE
fotografie k oboru

Upozornění: Tento obor se již nenabízí a nově je nahrazen oborem Praktická sestra.

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.


Uplatnění absolventa oboru Zdravotnický asistent

Po ukončení studia a úspěšně vykonané maturitní zkoušce je absolvent připraven k výkonu povolání středního zdravotnického pracovníka. V současné době pracuje pod vedením všeobecné zdravotní sestry nebo lékaře (v dohledné době se připravuje změna vyhlášky ve smyslu výrazného posílení kompetencí zdravotnického asistenta)

Zdravotnický asistent se podílí na poskytování preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné a ošetřovatelské, dispenzární a rehabilitační péče dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým.

Uplatní se v přímé péči o nemocného v nemocnicích státních i soukromých, na poliklinikách, v ordinacích privátních lékařů i specialistů. Jako zdravotnický pracovník je uplatnitelný i v systému sociálních služeb (tj. v léčebnách dlouhodobé péče, v ústavech a stacionářích pro hendikepované a seniory)

Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání a obecně přenositelné dovednosti, které jim umožní dobře se adaptovat na měnící se podmínky ve společnosti. Příprava ve všeobecně vzdělávacích předmětech je vedena tak, aby získané vědomosti a dovednosti vytvořily absolventům solidní základy pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, zejména ve zdravotně-sociálních oborech.

Charakteristika přípravy žáků

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

V oblasti výkonu profese si žáci osvojují odborné vědomosti, dovednosti a postupy, které jsou nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče o nemocného.

Jsou to například:

 • sledování fyziologických funkcí a udržování kyslíkové terapie,
 • zajišťování správné výživy,
 • poskytování hygienické péče ležícím i chodícím nemocným,
 • péče o hygienu bezvědomého,
 • podávání léků ústy, aplikace injekcí, odběry krve a dalšího biologického materiálu,
 • péče o vyprazdňování nemocných a orientační vyšetření moči,
 • péče o akutní i chronickou ránu,
 • příprava nemocného k diagnostickým výkonům a péče po výkonu,
 • péče a obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
 • poskytnutí předlékařské první pomoci,
 • a další výkony, pro které mají kompetence dané katalogem prací.

Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci praktické vyučování v nemocnici v rozsahu 12, resp. 14 hodin týdně (vždy ve dvou dnech). Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají celoročně zajištěné praktické vyučování i odbornou praxi v Nemocnici Třinec, p. o., popřípadě Nemocnice Podlesí, a. s. Žáci z Frýdku-Místku a okolí mají celoročně zajištěnou praxi v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. a Hospici Frýdek-Místek, p. o. Ve 3. ročníku studia mají žáci dva dny praktického vyučování týdně a k tomu 5 týdnů souvislé odborné praxe. Ve 4. ročníku mají rovněž dva dny praktického vyučování týdně. Žáci vykonávají praktickou maturitní zkoušku v nemocnici, ve které měli v průběhu studia praktické vyučování a odbornou praxi.

Žáci oboru zdravotnický asistent mají možnost v průběhu studia absolbvovat odbornou praxi v zahraničí, například ve Spolkové republice Německo.

V teoretickém předmětu ošetřovatelství se např. učí, jak pečovat o nemocného s cukrovkou, s onemocněním srdce, trávicího traktu a dalšími onemocněními. V rámci teoretické přípravy na praxi mají i předměty: somatologie, první pomoc, patologie, klinická propedeutika, veřejné zdravotnictví a psychologie.


Fotografie

Další fotografie


Související dokumenty