Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Název oboru: SOCIÁLNÍ ČINNOST výuka podle ŠVP (Sociální péče - pečovatelská činnost)
kód oboru: 75-41-M/01
forma studia: denní
stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
délka studia: 4 roky
učební plán: ZDE
fotografie k oboru

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Uplatnění absolventa oboru Sociální činnost

Ukončením studia a úspěšným vykonáním maturitní zkoušky se absolvent čtyřletého oboru uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, např. v domovech pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením, v centrech denních služeb, denních nebo týdenních stacionářích, v podporovaném bydlení, v pečovatelských nebo asistentských službách, službách pro rodiny s dětmi.

Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Absolvent zabezpečuje nezbytnou péči o klienty s cílem zachovat a podpořit co nejdéle jejich soběstačnost a sebeúctu (udržování životosprávy, osobní hygieny, fyzických, psychických a jiných schopností a potřeb), udržuje duševní svěžest klienta s využitím principů duševní hygieny, podporuje klienty v udržení a obnovení kontaktu se sociálním prostředím (telefonování, dopisování, návštěvy) a zapojování jejich rodinných příslušníků, provádí (pod vedením odborníka) jednoduché rehabilitační úkony (polohování, dechová cvičení, pracovní terapii), podporuje realizaci potřeb postižených dětí a jejich rodin a usnadnění jejich autonomie. Připravuje a provádí denní program s klienty (postiženými nebo nemocnými, různých věkových kategorií).

Je připraven pomáhat klientům při zajišťování domácnosti nebo péče o děti a vykonávat nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost s dětmi i dospělými.

Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách nebo získat druhou kvalifikaci ve zkráceném studiu na středních školách, zejména v oborech sociálních, pedagogických a zdravotnických.

Charakteristika přípravy žáků

Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci
v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pro pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Jsou připravováni na to pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně-pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchovně-vzdělávací činnosti. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a komunikace a ze zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení, seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení.

PRAXE

  • Organizace a formy výuky odborné a učební praxe
  • Žáci se pravidelně střídají na všech dostupných pracovištích sociálních služeb a zařízeních předškolní a školní přípravy.
  • Učební praxe probíhá ve 3. ročníku v rozsahu dvou (45 minutových) a 4. ročníku v rozsahu šesti (45 minutových) hodin týdně.
  • Odborná (souvislá) praxe probíhá ve 2. ročníku v rozsahu dvou týdnů a ve 3. ročníku v rozsahu čtyř týdnů.
  • Učební i odborná praxe probíhá například na pracovištích domovů pro seniory, pečovatelské služby, odlehčovací služby, denního stacionáře, sociálních lůžek, v zařízení pro děti do 3 let a v Hospici ve Frýdku-Místku, p. o. Dále ve školách i školkách pro mentálně i tělesně postižené děti i dospělé. Pro integrované žáky je realizace odborné praxe možná v rámci odboru sociálních služeb.
  • Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají v průběhu celého studia možnost využít praktické vyučování v Nemocnici Třinec, p. o. - sociální lůžka a v Centru sociální pomoci, Třinec p. o.
  • Praktické vyučování žákům vždy zabezpečuje škola.
  • V rámci odborné praxe nabízí škola žákům oboru sociální činnost možnost zahraniční odborné praxe.

Fotografie

Další fotografie


Související dokumenty