Kontaktní údaje

Adresa:
Střední zdravotnická škola, p. o.
tř. T. G. Masaryka 451
738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 630 019
Fax: 558 630 029
E-mail:
sekretariat@zdrskolafm.cz
Web:
www.zdrskolafm.cz


IČO: 00561151
Číslo bankovního účtu: 29835781/0100
IZO: 110009665

Další info

Naše pracoviště praktického vyučování

NEMOCNICE FRÝDEK-MÍSTEK

Logo

NEMOCNICE TŘINEC

Logo
Další pracoviště

Název oboru: PRAKTICKÁ SESTRA
 Kód oboru: 53-41-M/03
 Forma studia: denní
 Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou
 Délka studia: 4 roky


Učební plán: ZDE

V souladu se zákonem 561/2004 Sb., (školský zákon dle platného znění) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 5 odst. 3, je úplné znění školního vzdělávacího programu k nahlédnutí na sekretariátě školy.

Uplatnění absolventa oboru Praktická sestra

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče, v zařízeních hospicové a respitní péče.

Bude se podílet na poskytování preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné a ošetřovatelské, dispenzární a rehabilitační péče u dětí i dospělých.

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Charakteristika přípravy žáků

Studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.

V oblasti výkonu profese si žáci osvojují odborné vědomosti, dovednosti a postupy, které jsou nezbytné pro poskytování komplexní ošetřovatelské péče o nemocného.

Jsou to například:

 • sledování fyziologických funkcí a udržování kyslíkové terapie,
 • zajišťování správné výživy,
 • poskytování hygienické péče ležícím i chodícím nemocným,
 • péče o hygienu bezvědomého,
 • podávání léků ústy, aplikace injekcí, odběry krve a dalšího biologického materiálu,
 • péče o vyprazdňování nemocných a orientační vyšetření moči,
 • péče o akutní i chronickou ránu,
 • příprava nemocného k diagnostickým výkonům a péče po výkonu,
 • péče a obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
 • poskytnutí předlékařské první pomoci,
 • další výkony, pro které mají kompetence dané katalogem prací.

Odborná výuka v 1. a 2. ročníku probíhá převážně ve škole. Ve 3. a 4. ročníku absolvují žáci praktické vyučování v nemocnici v rozsahu 15 a 16 hodin týdně (vždy ve dvou dnech). Žáci z Třince, Jablunkova a okolí mají celoročně zajištěno praktické vyučování v Nemocnici Třinec, p. o. Žáci z Frýdku-Místku a okolí mají celoročně zajištěno praktické vyučování v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. a v Hospici Frýdek-Místek, p. o. Ve 3. ročníku studia mají žáci dva dny praktického vyučování týdně a k tomu 5 týdnů souvislé odborné praxe. Ve 4. ročníku mají rovněž dva dny praktického vyučování týdně. Žáci vykonávají praktickou maturitní zkoušku v nemocnici, ve které měli v průběhu studia praktické vyučování.

Žáci oboru Praktická sestra mají možnost v průběhu studia absolvovat odbornou praxi v zahraničí, například ve Spolkové republice Německo.

V teoretickém předmětu ošetřovatelství se např. učí, jak pečovat o nemocného s cukrovkou, s onemocněním srdce, trávicího traktu a dalšími onemocněními. V rámci teoretické přípravy na praxi mají také následující předměty: somatologie, první pomoc, patologie, klinická propedeutika, hygiena, veřejné zdravotnictví a psychologie.


Související dokumenty